വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 05, 2005

കേരള ഫാർമേഴ്‌സ്‌

കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജാതി മത കക്ഷിരാഷ്‌ട്രീയത്തിനതീതമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പരിഹാരമാർഗങ്ങൽ കണ്ടെത്തുവാനും കേരള ഫാർമേഴ്‌സ്‌ എന്ന യാഹൂ ഗ്‌രൂപ്പിൽ ചേരുവാൻ ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
വിലാസം: http://groups.yahoo.com/group/keralafarmers
&
Google Group: http://groups-beta.google.com/group/keralafarmers


Subscribe to keralafarmers
Email: keralafarmers@googlegroups.com

Browse Archives at groups.google.com