ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 14, 2005

ആർ.ആർ.ഐ.ഐ 105 എന്ന ഇനം

പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കണ്ടുപിടിത്തം ആർ.ആർ.ഐ.ഐ 105 എന്ന ഇനം കെ.എൻ .കൈമൾ ആർ.പി.സി ആയിരുന്ന സമയത്ത്‌ റബ്ബർ ബോർഡിലെ ഫീൽഡ്‌ ഓഫീസറായിരുന്ന കെ.എം.ജോസഫ്‌ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്‌ എന്ന്‌ റബ്ബർ ബോർഡിൽ നിന്ന്‌ വിരമിച്ച ജോയിന്റ്‌ റബ്ബർ പ്രൊഡൿഷൻ കമ്മിഷണർ പി. രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു.

ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത

പട്ടമരപ്പ്‌ എന്ന വിഷയം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സെർച്ച്‌ എൻജിൻ 14-08-05 - ൽ ഒരേ ഒരു റിസൾട്ട്‌ ലഭ്യമാക്കുന്നു. "Search Word: Brown bast/TPD"
TPD
Read report received from IRRDB. From: irrdb. Date: 03/31/05 14:06:34. To:S.Chandrasekharan Nair. Subject: Read: Brown bast/TPD ...www.geocities.com/chandran_shriraghav/TPD.html - 37k - 12 Aug 2005 - Cached - Similar pages
Many many thanks to Google - as a farmer on the way for Social Justice.

MSN Search
kasaragodrubbermarks.com
... Visit: http://www.geocities.com/chandran_shriraghav Many detials about Productivity, Quality, Brown bast/TPD, Diagnosis of Indian Rubber Statistics etc. are available in other Links. Posted On: July ...
guestbook.sparklit.com/entries?gbID=69819&gbaction=viewResponses
Cached page

Yahoo Search

kasaragodrubbermarks.com
... Many detials about Productivity, Quality, Brown bast/TPD, Diagnosis of Indian Rubber Statistics etc ...guestbook.sparklit.com/entries?gbID=69819&gbaction=viewResponses - 18k - Cached - More from this site - Save - Block
index
... Inventions on Taping Panel Dryness or Brown bast by a farmer published from experiments and experiences that ... the trees from TPD/Brown bast. Dead cells are the reason for TPD ...geocities.com/chandran_shriraghav - 41k - Cached - More from this site - Save - Block
http://www.geocities.com/chandran_shriraghav/Mydata.xls (MICROSOFT EXCEL)
... 29. Brown bast: 10% before two years ... 10. M. Brown bast/TPD. 16 ...www.geocities.com/chandran_shriraghav/Mydata.xls - More from this site - Save - Block

എം.പി.മാരുടെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും

മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌
Thanks to ImageShack for [URL=http://imageshack.us]Free Image Hosting[/URL]