വെള്ളിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 09, 2005

എക്സ്‌ എം.പി കെ.വി.സുരേന്ദ്രനാഥ്‌ അന്തരിച്ചു

നല്ല ഒരു മാതൃകാ രാഷ്ട്രീയക്കരൻ. സ്വജന പക്ഷപാതം വർഗീയത കൈക്കൂലി എന്നീ മൂന്നു ദോഷങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആ മഹാനായ പരേതത്മാവിന്റെ നിത്യ ശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.