ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 24, 2005

അനവസരത്തിലെ കൊപ്ര സംഭരണം

ക്വിന്റലിന്‌ 3570 രൂപ നിരക്കിൽ കേരഫെഡ്‌ കൊപ്ര ഇപ്പോൾ സംഭരിക്കുന്നത്‌ കർഷകരെ സഹായിക്കുവാനല്ല. കാരണം ഇപ്പോൽ ചില്ലീടാണെന്നതും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊപ്ര കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണെന്നതും പലതരം വെട്ടിപ്പുകൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ്‌ സുതാര്യത പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയുള്ള സംഭരണം പല കള്ളത്തരങ്ങൾക്കും വേദിയാകും. കൊപ്ര സംഭരിക്കേണ്ടത്‌ ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ്‌ വരെയുള്ള നല്ലീട്‌ സമയത്താണ്‌.