ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 19, 2005

പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക

ഇത്‌ ഡിസംബർ 2003-ൽ കർഷകശ്രീയുടെ പേജ്‌ നംബർ 37-ൽ നിന്നുള്ളതാണ്‌.
വിഷത്തിന്റെ വീര്യതയുടെ അളവുകോൽ
ഇത്‌ എഥിഫോൺ എന്ന മറ്റൊരു വിഷം. കട്ടികൂടിയ ലാറ്റെക്‌സ്‌ ലഭിക്കുന്ന റബ്ബർ മരങ്ങളിലെ ഉദ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല പൈനാപ്പിൾ ഒരേ സമയം പൂക്കുവാനും കായ്ക്കുവാനും ഈ ഹോർമോൺ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും.