വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 03, 2006

കിണറുകൾ ഭൂജലനിരപ്പ്‌ താഴ്‌ത്തുമോ?

സാധാരണ കിണറുകൾ കുഴിച്ചും മഴവെള്ളത്തിന്റെ നല്ലൊരുഭാഗം ഭൂമിയെ ചാർജ്‌ ചെയ്യിച്ചും‌ ജലനിരപ്പ്‌ ഉയർത്തുകയല്ലെ വേണ്ടത്‌? ബോർവെൽ, സ്പ്രിംഗ്ലർ, ഡ്രിപ്പ്‌ മുതലായവയല്ലെ ഭൂജലനിരപ്പ്‌ താഴുവാൻ കാരണമാകുന്നത്‌? നബാർഡിന്റെ നിർദ്ദേശം ബാങ്കുകൾക്ക്‌ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.