ബുധനാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 05, 2009

ചെറായിയില്‍ ഇതെന്തൊരു ബഹളം

ഇത് ജോയുടെ വീഡിയോ ഇന്നുവരും നാളെ വരും എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇതെങ്കിലും ഇടിക്കട്ടെ എന്നുകരുതി പോസ്റ്റുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല.