വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 27, 2009

ചിത്രകാരന്‍ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.

ചിത്രകാരന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഭാവി പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികള്‍ക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം നല്‍കിക്കൊണ്ട് തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ചിലപ്പോള്‍ പുതിയ മുഖവുമായി തിരിച്ച് വരുമായിരിക്കാം. ചുരിക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ വേര്‍ഡ് പ്രസ്സൊഴികെയുള്ള ചിത്രകാരന്റെ ബ്ലോഗറിലുള്ള പല ബ്ലോഗുകളെല്ലാം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കായി മറച്ചു വെച്ചിരിക്കയാണ് എന്ന് കാണാം.